استان تحت پوشش
آزمونگر فعال
آزمودنی ثبت شده
آزمون انجام شده
اعطای گواهینامه ارزیابی

اعطای گواهینامه ارزیاب رشد حرکتی کودکان به اشخاص واجد شرایط و مربیان کودک

اعطای نمایندگی توکیدز

اعطای نمایندگی توکیدز به باشگاه های ورزشی، باشگاه های بازی و ورزش کودکان، مهدهای کودک و خانه های بازی

طراحی برنامه تمرینات رشد حرکتی

طراحی برنامه های تمرینی و مداخله ای بر اساس سطح رشدی کودکان

ارزیابی و تحلیل رشد حرکتی کودک

سنجش و ارزیابی سطح رشد حرکتی کودکان از طریق آزمون های استاندارد بین المللی و بومی